لطفا صبرکنید...

ثبت سفارش جدید

پکیج مدیریتی شماره 1
جزئیات سرویس:

پکیج مدیریتی شماره 1 (AMIN-MGT1) در بخش های مختلف جهت رفاه حال مشتریان سرویسهای:سرور اختصاصی، سرور مجازی ، اشتراک فضا

تدارک دیده شده است .این سرویس در بخش های مختلف خدمات گوناگونی ارائه میدهد:

      نظارت       Bandwidth Usage Graphs دارد
Service Monitoring Probe 2
Agent based monitring (OS Level) ندارد
    پشتیبانی       Backup 5GB
Archive ندارد
On demand Image ندارد
Copy on Media 1 / month
 امنیت      Anti Virus Protection  ندارد
 OS Hardening  ندارد
 Service Hardening  ندارد
 Host based IDP and IDS  ندارد
 Host based Firewall  ندارد
 مدیریت   Phone support  2 / month
Remote hands and eyes 5X8
Local Resolver دارد
Expert Advice دارد
 Systems Administrative Service time  1hour/month
Hosted System administration ندارد
Software Installs 2
OS Re-Install ندارد
OS Updated and Security Patches ندارد
DNS record 1

 

ادامه
پکیج مدیریتی شماره 2
جزئیات سرویس:

پکیج مدیریتی شماره 2 (AMIN-MGT2) در بخش های مختلف جهت رفاه حال مشتریان سرویسهای:سرور اختصاصی، سرور مجازی ، اشتراک فضا

تدارک دیده شده است .این سرویس در بخش های مختلف خدمات گوناگونی ارائه میدهد:

نظارت Bandwidth Usage Graphs دارد
Service Monitoring Probe 5
Agent based monitring (OS Level) ندارد
پشتیبانی Backup 10GB
Archive ندارد
On demand Image ندارد
Copy on Media 2 / month
امنیت Anti Virus Protection دارد
OS Hardening ندارد
Service Hardening ندارد
Host based IDP and IDS ندارد
Host based Firewall ندارد
مدیریت Phone support 4 / month
Remote hands and eyes 5X8
Local Resolver دارد
Expert Advice دارد
Systems Administrative Service time 2hour/month
Hosted System administration ندارد
Software Installs 4
OS Re-Install 1
OS Updated and Security Patches دارد
DNS record 2
ادامه
پکیج مدیریتی شماره 3
جزئیات سرویس:

پکیج مدیریتی شماره 3 (AMIN-MGT3) در بخش های مختلف جهت رفاه حال مشتریان سرویسهای:سرور اختصاصی، سرور مجازی ، اشتراک فضا

تدارک دیده شده است .این سرویس در بخش های مختلف خدمات گوناگونی ارائه میدهد:

نظارت Bandwidth Usage Graphs دارد
Service Monitoring Probe 10
Agent based monitring (OS Level) دارد
پشتیبانی Backup 20GB
Archive 20GB
On demand Image 1 / month
Copy on Media 3 / month
امنیت Anti Virus Protection دارد
OS Hardening دارد
Service Hardening دارد
Host based IDP and IDS دارد
Host based Firewall دارد
مدیریت Phone support نامحدود
Remote hands and eyes 7X24
Local Resolver دارد
Expert Advice دارد
Systems Administrative Service time 4hour/month
Hosted System administration ندارد
Software Installs 8
OS Re-Install 2
OS Updated and Security Patches دارد
DNS record 5
ادامه
تنظیمات اطلاع رسانی
دریافت ایمیل صورتحساب ها
دریافت ایمیل پشتیبانی
دریافت ایمیل سرویس ها
دریافت ایمیل دامین ها
تنظیمات سیستم
System Logs
تاریخچه ایمیل ها