لطفا صبرکنید...

ثبت سفارش جدید

AMIN-VS-N1
جزئیات سرویس:
مشخصات
پردازنده 1Core – Intel Xeon 2.6 GHZ
حافظه 1GB
فضای ذخیره سازی 30GB SSD
IP اختصاصی 1
ترافیک ماهیانه نامحدود (مصرف منصفانه)
پشتیبانی ۷/۲۴
هزینه راه اندازی رایگان
ادامه
AMIN-VS-N2
جزئیات سرویس:
مشخصات
پردازنده 1Core – Intel Xeon 2.6 GHZ
حافظه 2GB / Up to 4GB
فضای ذخیره سازی 45GB SSD
IP اختصاصی 1
ترافیک ماهیانه نامحدود (مصرف منصفانه)
پشتیبانی ۷/۲۴
هزینه راه اندازی رایگان
ادامه
AMIN-VS-N3
جزئیات سرویس:
مشخصات
پردازنده 2Core – Intel Xeon 2.6 GHZ
حافظه 4GB / Up to 8GB
فضای ذخیره سازی 75GB SSD
IP اختصاصی 1
ترافیک ماهیانه نامحدود (مصرف منصفانه)
پشتیبانی ۷/۲۴
هزینه راه اندازی رایگان
ادامه
AMIN-VS-N4
جزئیات سرویس:
مشخصات
پردازنده 4Core – Intel Xeon 2.6 GHZ
حافظه 8GB / Up to 16GB
فضای ذخیره سازی 120GB SSD
IP اختصاصی 1
ترافیک ماهیانه نامحدود (مصرف منصفانه)
پشتیبانی ۷/۲۴
هزینه راه اندازی رایگان
ادامه
AMIN-VS-N5
جزئیات سرویس:
مشخصات
پردازنده 8Core – Intel Xeon 2.6 GHZ
حافظه 12GB / Up to 16Gb
فضای ذخیره سازی 180GB SSD
IP اختصاصی 1
ترافیک ماهیانه نامحدود (مصرف منصفانه)
پشتیبانی ۷/۲۴
هزینه راه اندازی رایگان
ادامه
تنظیمات اطلاع رسانی
دریافت ایمیل صورتحساب ها
دریافت ایمیل پشتیبانی
دریافت ایمیل سرویس ها
دریافت ایمیل دامین ها
تنظیمات سیستم
System Logs
تاریخچه ایمیل ها